Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: www.edebiyatciyiz.net ::.
SON YAZILAN İÇERİKLER
 
Ana Sayfa: 2014-2015 eðitim-öðretim yýlý çalýþma takvimi
 
2014-2015 eðitim-öðretim yýlý çalýþma takvimi
2014-2015 eðitim-öðretim yýlý çalýþma takvimini indirmek için týklayýnýz. Devamını Oku
9 Türk Edebiyatý: Göstermeye Baðlý Edebi Metinler (Tiyatro)
 
Göstermeye Baðlý Edebi Metinler (Tiyatro)
GÖSTERMEYE BAÐLI EDEBÝ METÝNLER
Tiyatro
Tiyatro (Drama), Antik Yunan döneminde bað bozumu tanrýsý Dionisos adýna düzenlenen dinsel törenlerden doðmuþtur. Eski Yunan'da her yýl doðanýn canlanýþýný ve bereket ve bolluðu kutlamak için törenler düzenlenirdi. Törende bir koro halkýn duygu ve düþüncelerini yansýtan ilahiler okurdu. Daha sonralarý (M.Ö 5. yy) Aiskhylos (Ayskilos) ilahiler söyleyen koronun karþýsýna ikinci bir oyuncu çýkardý. Oyun koro ve aktör adý verilen iki kiþinin karþýlýklý konuþmalarý üzerine kuruldu.  Böylece tiyatro doðmuþ Devamını Oku

Son Eklenen Dosyalar         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN