Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: Sanatsal (Edebi) Metinlerle Öðretici Metinler Arasýndaki Farklar::.
Sanatsal (Edebi) Metinlerle Öðretici Metinler Arasýndaki Farklar
 

Sanatsal (Edebi) Metinlerle Öðretici Metinler Arasýndaki Farklar

Ýnsanlarýn iç dünyasýnda zevk uyandýrmak ve onlarý etkilemek için ortaya konulan edebi yazýlardýr. iþte þair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleþtirmek için kelimeler üzerine yoðun ve derin anlamlar yükler, kimisi þekil açýsýndan bunu yakalamak ister kimi de anlam açýsýndan …
Edebi metinler amaç sadece anlamlarý sunmak deðil ayný zamanda kiþiyi estetik ve duygusal yönden etkilemek amaçlarýn en baþýnda gelir. Þair ve yazarlar hayal dünyasýný düþünceleriyle yoðunlaþtýrýr ve bunu yazýya döker. Bir edebi eseri anlamak ondan zevk alabilmek için kiþinin belli bir edebi alt yapýya sahip olmasý önemlidir. Çünkü içinde birçok söz oyunlarý olabilir.

Kýsaca Sanatsal(Edebi) Metinlerde:
1-Okuyucuya estetik zevk vermek amacýyla yazýlýr.
2-Okuyucuda merak uyandýrýr.
3-Dil sanatsaldýr, üslup kaygýsý vardýr. Devrik ve eksiltili cümleler kullanýlýr. Söz sanatlarýndan yararlanýlýr.
4-Öyküleyici ve betimleyici anlatým türüyle kaleme alýnýr.
5-Bilgilendirme amacý yoktur.
6-Kiþi, zaman, mekan, tarih deðiþtirilebilir.
7-Olaylar genelde kurmacadýr. Gerçek bir olaydan etkilenerek yazýlsa da yazar esere edebi bir deðer kazandýrmak için gerek anlatým bakýmýndan, gerekse kurgu bakýmýndan müdahale eder.
8- Þiirlerde dil þiirsel iþlevinde kullanýlýrken, olay anlatan metinlerde heyecan bildirme iþlevinde kullanýlýr.

Öðretici metinler, okuyucuya doðrudan bilgiyi iletmek amacýyla yazýlýr. Geniþ araþtýrma, inceleme ve gözlem sonucunda edinilen bilgileri okuyucuya sunup, onun hedeflenen bilimler konu etrafýnda aydýnlanmasýný saðlamaya çalýþýr. Okuyucuda duygusal, estetik bir etkiden ziyade bilgi yönünden bir etki, katký oluþturmaya gayret eder. Hayal, duygu ve kurgusal ögeler bulunmaz. Bunu saðlamak için dili en sade ve anlaþýlýr kullanmak durumundadýr. Estetik anlatýmdan ve söz oyunlarýndan uzak bir anlatým sergilenir. 

Kýsaca Öðretici Metinlerde:

1-Okuyucuya bilgi verme amacý vardýr.
2-Kurgu deðildir gerçekler dile getirilir.
3-Açýklayýcý anlatým türüyle kaleme alýnýr.
4-Sade bir dille yazýlýr, üslup kaygýsý yoktur. Cümleler genelde kurallýdýr. Söz oyunlarýna baþvurulmaz.
5-Sanat kaygýsý taþýmaz.
6-Dil göndergesel iþlevde kullanýlýr.
 

 
Bu metin 51588 kez okunmuştur.


YORUMLAR

Sanatsal (Edebi) Metinlerle Öðretici Metinler Arasýndaki Farklar
Ad:

Gvenlik Kodu

WF6ZUN
Gvenlik Kodunu Yaz
Not : Bo Alan Brakmaynz.
   
Yorumlayan: ozlem  tarih: 25-10-16 
 Elinize saðlýk ☺💜👍💗🙋😍😀😇😉😯😂😃😄😑😕😠😬😡😢😯😉😈😇😅👴❤💙💚💟💞👈☝📗🍷🍕🏠🏧💐💌➿❤😡😦😟😞
 

Yorumlayan: Hasan Can Tahan  tarih: 30-05-16 
 ALLAH RAZI OLSUN
 

Yorumlayan: edebiyat35  tarih: 08-12-15 
 çook iyi saol
 

Yorumlayan: RESUL03  tarih: 24-10-15 
 ELÝNÝZE SAGLIK GÜZEL OLMUÞ
 

Yorumlayan: alis  tarih: 19-10-15 
 çok ayrýntýya girmiþsiniz ama yinede saolun
 

Yorumlayan: alis  tarih: 19-10-15 
 çok ayrýntýya girmiþsiniz ama yinede saolun
 

Yorumlayan: Nazlý Coþkun  tarih: 14-10-15 
 Çok teþekkürler.Emeðinize saðlýk.
 

Yorumlayan: nzl  tarih: 12-10-15 
 çok saolun ya
 

Yorumlayan: Rýdvan Özcan  tarih: 29-09-15 
 teþekkürler elinize saðlýk
 

Yorumlayan: Rýdvan Özcan  tarih: 29-09-15 
 teþekkürler elinize saðlýk
 

Yorumlayan: samet   tarih: 13-10-14 
 Saolun Baya Ýþe Yaradý
 

Yorumlayan: özlem trakoðlu  tarih: 28-11-13 
 teþekkür ederim
 

Yorumlayan: Adýlazýmdeil  tarih: 26-11-13 
 Saolun gençler
 

Yorumlayan: Mehmet  tarih: 13-11-13 
 Çok teþekkür ederim.
 

Yorumlayan: Muhammet Tarýmcý  tarih: 21-09-13 
 Saðol kardeþ Allah razý olsun çok iþime yaradý.
 


         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN