Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: 12. Sýnýf Türk Edebiyatý 1. Dönem 3. Yazýlý Sýnav Sorularý ve Cevaplarý -Test-2 ::.
12. Sýnýf Türk Edebiyatý 1. Dönem 3. Yazýlý Sýnav Sorularý ve Cevaplarý -Test-2
 
 

 

 12. Sýnýf Türk Edebiyatý 1. Dönem 3. Yazýlý Sýnav Sorularý ve Cevaplarý -Test-2
 

2012-2013 EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILI KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ 12. SINIF TÜRK EDEBÝYATI DERSÝ 1. DÖNEM 3. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARININ CEVAP ANAHTARIDIR

Adý ve Soyadý:                                                            -A-

Sýnýfý ve Numarasý:  


1-

- Ýlk eserim "Örümcek Aðý" idi. Hatta Paris'e gitmeden önce yazýldý. Ondan sonra dönüþümde "Kaldýrýmlar"ý yazdým.

- Siz zaten "Kaldýrýmlar" þairi olarak tanýndýnýz.

- Bu tanýmlamayý sürekli kullanýrlar. Oysa "Kaldýrýmlar Þairi" olmaktan ziyade "Çile" þairi olmayý tercih ederim.

Yukarýdaki görüþme aþaðýdaki þairlerden hangisi yapýlmýþ olabilir?

A- Fazýl Hüsnü Daðlarca

B- Faruk Nafiz Çamlýbel

C- Orhan Veli Kanýk

D- Orhan Seyfi Orhon

E- Necip Fazýl Kýsakürek

 

2- Yedi Meþaleciler için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A- Beþ Hececiler'e tepki olarak ortaya çýkmýþlardýr.

B- Temel iddialarý sanatý ön planda tutmak ve taklitten kaçýnmak, canlý ve içten olmaktýr.

C- Topluluðun ömrü boyunca þiir yazmayý sürdüren sanatçýlarýndan birisi Kenan Hulusi Koray'dýr.

D- Topluluðu oluþturan genç sanatçýlarýn altýsý þair, birisi öykü yazardýr.

 E- 1928'de ortaya çýkan topluluk uzun süreli olmamýþ ve kýsa sürede daðýlmýþtýr.

 

3- Aþaðýdakilerden hangisi Yedi Meþaleciler arasýnda yer almaz?

A- Yaþar Nabi Nayýr

B- Ziya Osman Saba

C- Vasfi Mahir Kocatürk

D- Sabri Esat Siyavuþgil

E- Melih Cevdet Anday

 

4- Cumhuriyet dönemi edebiyatý için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A- Aruz ölçüsü hiç kullanýlmamýþtýr.

B- Dil oldukça sadedir.

C- Konular çoðunlukla Anadolu'dan seçilmiþtir.

D- Þiirlerde çoðunlukla hece ölçüsü kullanýlmýþtýr.

E- Serbest þiir tarzý geliþmeye baþlamýþtýr.

 

5- Aþaðýdakilerin hangisinde sembolizm akýmýnýn etkisinden söz edilmez?

A- Ahmet Haþim

B- Cenap Þehabettin

C- Nazým Hikmet Ran

D- Ahmet Hamdi Tanpýnar

E- Ahmet Muhip Dýranas

 

6- Aþaðýdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayýþýný Sürdüren Þairlerin ortak özelliklerinden biri deðildir?

A- Milliyetçilik akýmýndan etkilenmiþlerdir.

B- Süslü bir dil kullanmýþlardýr.

C- Milli kaynaklardan beslenmiþlerdir.

D- Yabancý dillerin dil kurallarýný dikkate almamýþlardýr.

E- Halk arasýndan seçilmiþ sýradan insanlarý anlatmýþladýr.

 

7- Toplumcu gerçekçilerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A- Toplumsal çatýþmanýn insan üzerindeki etkisini yansýtmýþlardýr.

B- Özellikle þiir, hikâye ve roman türlerinde baþarýlý olmuþlardýr.

C- Daha çok sosyal olaylarý, gelenek ve görenekleri ele almýþlardýr.

D- Toplumunun dini inançlarýna ve kültürel deðerlerine sýký sýkýya baðlý kalmýþlardýr.

E- Ülkenin sorunlarýný toplumcu bakýþ açýsýyla yansýtmaya çalýþmýþlardýr.

 

8- Ýlk þiir kitabý olan ... yayýnlandýðýnda Ahmet Haþim, Yakup Kadri gibi devrin ünlü sanatçýlarýnda umulmadýk övgüler alan þair, zamanla kendine özgü bir þiir evreni oluþturmuþtur. Öyle ki ... þiiri deyince akla ölçüsüz, seyrek uyaklý, uzun dizelerin ardýndan gittikçe kýsalan kýsa dize kümelerinin geldiði bir þiir gelmeye baþlamýþtýr.

Bu parçada boþ býrakýlan yerlere aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir?

A- Yarenlik - Rýfat Ilgaz

B- 835 Satýr - Nazým Hikmet

C- Han Duvarlarý - Faruk Nafiz Çamlýbel

D- Hüzün ve Tesadüf - Mustafa Kutlu

E- Çile - Necip Fazýl Kýsakürek

 

9- Aþaðýdaki yazar-eser eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþtýr?

A- Bir Adam Yaratmak - Necip Fazýl Kýsakürek

B- Gölgeler - Fazýl Hüsnü Daðlarca

C- Huzur - Ahmet Hamdi Tanpýnar

D- Memleketimden Ýnsan Manzaralarý - Nazým Hikmet

E- Ömrümde Sükut - Ahmet Muhip Dýranas

 

10- Aþaðýdakilerden hangisi hatýra türünün özelliklerinden deðildir?

A- Yaþanmakta olaný deðil yaþanmýþý konu almasý.

B- Gerçekçi ve yalýn bir anlatýmla anlatýlmasý.

C- Gezilen, görülen yerlerin öznel þekilde aktarýlmasý.

D- Günlük, öz yaþam öyküsü (otobiyografi), gezi yazýsý gibi türlerle benzerlik göstermesi.

E- Belge niteliði taþýmasý.

 

11- Aþaðýdakilerin hangisinde bilgi yanlýþlýðý vardýr?

A- Makale türünde bilgiler tutarlý olmalýdýr.

B- Fýkra günlük olayla ilgili deðil, bilimsel bir konuyla ilgili yazýlmalýdýr.

C- Deneme yazarý, kendisiyle konuþuyormuþ gibi yazar.

D- Deneme türünün edebiyatýmýzda önemli kiþilerinden biri Sebahattin Eyüpoðlu'dur.

E- Cumhuriyet döneminde öðretici metinlerin dili anlaþýlýr olmuþtur.

 

12- Aþaðýdakilerin hangisinde verilen bilgi doðrudur?

A- Makale türü edebiyatýmýza Cumhuriyet döneminde girmiþtir.

B- Cumhuriyet döneminde aruz ölçüsünü kullanan sanatçýlar artmýþtýr.

C- Cumhuriyet döneminin ilk yýllarýnda öðretici metinlerde Atatürk ilkeleri sýk sýk anlatýlmýþtýr.

D- Cumhuriyet döneminde hatýra, deneme, makale gibi yazý türleri kullanýlmamýþtýr.

E- Öðretici metinlerin yazýlýþ amacý okuyucuda estetik zevk uyandýrmaktýr.

 

13- Aþaðýdaki topluluklardan hangisi Cumhuriyet döneminde deðildir?

A- Hisarcýlar

B- Yedi Meþaleciler

C- Maviciler

D- Yeni Lisancýlar

E- Toplumcu Gerçekçiler

 

 

14-

Bu vatan, topraðýn kara baðrýnda

Sýradaðlar gibi duranlarýndýr,

Bir tarih boyunca onun uðrunda

Kendini tarihe verenlerindir...

Yukarýdaki dörtlük hangi edebi topluluðun þiir anlayýþýna uygundur?

A- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayýþýný Sürdürenler

B- Toplumcu Gerçekçiler

C- Fecr-i Âticiler

D- Birinci Yeniciler

E- Yedi Meþaleciler

 

15-

Ardýna bakmadan yollara düþen,

Þimþek olup çakan, sel olup coþan,

Huduttan hududa yol bulup koþan,

Cepheden cepheyi soranlarýndýr...

Yukarýdaki dörtlük için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A- Hece ölçüsü ile yazýlmýþtýr.

B- Kafiye düzeni aaab'dir

C- Yarým kafiye kullanýlmýþtýr.

D- Epik bir þiirden alýnmýþ bir dörtlüktür.

E- Anlaþýlýr bir dille yazýlmamýþtýr.

 

16-Aþaðýdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiþtir?

A- Cemal Süreya

B- Tevfik Fikret

C- Reþat Nuri Güntekin

D- Necip Fazýl Kýsakürek

E- Peyami Safa

 

17- Aþaðýdakilerden hangisi öz þiir anlayýþýnýn özelliklerinden biridir?

A- Þiirlerinde yerli ve mahalli unsurlara yer vermemiþtir.

B- Ölçü ve kafiyeye dikkat etmiþlerdir.

C- Þiirlerinde politik söylemler geliþtirmiþlerdir.

D- Realizm akýmýnýn etkisinde kalmýþlardýr.

E- Tanzimat'ýn ilk yýllarýnda önemli temsilcileri olmuþtur.

 

18- Aþaðýdakilerden hangisi Garip akýmýna baðlý sanatçýlar için söylenemez?

A- Halktan kopuk, soyut bir þiir akýmý oluþturmuþlardýr.

B- Toplumsal aksaklýklarý þiir yoluyla eleþtirmiþlerdir.

C- Þiirlerinde söz oyunlarýna gösteriþli sözlere pek yer vermemiþlerdir.

D- Ölçüyü býrakarak serbest tarzda þiirler yazdýlar.

E- Halktan kiþileri, sokaktaki sýradan insanlarý þiire aktardýlar.

 

19- Aþaðýdaki yazar-edebi topluluk eþleþtirmelerinden hangisi doðru deðildir?

A- Ahmet Muhip Dýranas- Öz Þiir Anlayýþý

B- Sebahattin Ali- Toplumcu Gerçekçi

C- Melih Cevdet Anday - Birinci Yeni

D- Orhan Veli - Beþ Hececiler

E- Kenan Hulusi Koray - Yedi Meþaleci

 

20-

I. Büyük Doðu dergisi, Necip Fazýl tarafýndan çýkarýlmýþtýr.

II. Yedi Meþaleciler, Servetifünun dergisinde yazýlarýný yazmýþlardýr.

III. Kültür Haftasý, Çýnaraltý, Hisar gibi dergiler Milli Edebiyat zevk anlayýþýný sürdüren þairler tarafýndan yayýn organý olarak kullanýlmýþtýr.

 

Yukarýdaki bilgilerden hangileri doðrudur?

A- I                   B- I. ve II.          C- II.  ve III.

            D- I. ve III.         E- Hepsi

 

 

-A-

1

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

6

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

7

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

8

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

9

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

11

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

12

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

13

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

14

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

15

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

16

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

18

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

19

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

20

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

           

ZÜMRE ÖÐRETMENLERÝ

 

 Dosyayı ekleyen Aziz Belen / Dosya 32876 Tıklandı.

 


YORUMLAR

12. Sýnýf Türk Edebiyatý 1. Dönem 3. Yazýlý Sýnav Sorularý ve Cevaplarý -Test-2
Gvenlik Kodu I2VM3E  
Gvenlik Kodunu Yaz
Not: Bo alan brakmaynz.
 
Yorumlayan:OÐUZ CANBOLAT  tarih:12-01-14
 melih cevdet 1.yenicilerdendir.
 

Yorumlayan:Admin  tarih:12-01-14
 Alper gündoðan, Ýlginizden dolayý teþekkür ederim. Gözden kaçmýþ. Düzeltildi.
 

Yorumlayan:Alper gündoðan  tarih:12-01-14
 19. sorunun cevabý yanlýþ verilmiþ. Cevap E olmalý Orhan Veli Beþ Hececilerden deðildir garip akýmýnýn bir üyesidir.
 

Yorumlayan:admin  tarih:06-01-14
 Cevap anahtarý var. Dosyayý bilgisayarýnýza indirin.
 

Yorumlayan:fatma kaplan  tarih:05-01-14
 cevaplarý istiyorum
 

Yorumlayan:betül   tarih:05-01-14
 CEVAPLARI DA VERSENÝZ ÇOK ÝYÝ OLUR :D
 

Yorumlayan:ayþe  tarih:03-01-14
 CEVAPLARI ÝSTÝYORUM
 

         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN